මහබැංකුව / වාණිජ බැංකු රක්ෂණ සේවා මහා භාණ්ඩාගාරය අත්‍යවශ්‍ය සේවා වෙයි

මහබැංකුව / වාණිජ බැංකු රක්ෂණ සේවා මහා භාණ්ඩාගාරය අත්‍යවශ්‍ය සේවා වෙයි

ඇඳිරිනීතිය තිබුණත් විවෘතව තබන්නැයි ජනපතිගෙන් නියෝග

ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුව, වාණිජ බැංකු, රක්ෂණ සේවා සහ මහ භාණ්ඩාගාරය ජනාධිපති ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහතා විසින් අත්‍යවශ්‍ය සේවා ගණයට ඇතුළත් කර තිබේ. සෞඛ්‍ය, ආරක්ෂක, පොලිස්, භාණ්ඩ බෙදාහැරීම්, රේගු කටයුතු, විදුලිය, ජලය සහ ඉන්ධන සැපයීම සෙසු අත්‍යවශ්‍ය සේවාවන් වේ. එබැවින්, ඇඳිරි නීතිය ක්‍රියාත්මක කාලය තුළ ද ජනතාවගේ මූලික අවශ්‍යතා සපුරාලනු පිණිස අවම සේවක සංඛ්‍යවක් සහිතව ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුව, සමස්ත බැංකු හා රක්ෂණ ආයතන හා ඒවායේ ශාඛා සේම මහ භාණ්ඩාගාරය ද විවෘත ව තබන මෙන් ජනාධිපති ලේකම් ආචාර්ය පි.බී ජයසුන්දර මහතා මහ බැංකු අධිපති මහාචාර්ය ඩබ්ලිව්.ඩී. ලක්ෂ්මන් මහතාට ලිඛිත ව දැනුම් දුන්නේය.

ජනාධිපතිවරයා, ජනාධිපති ලේකම්වරයා ප්‍රධාන කාර්යය මණ්ඩලය හා ජනාධිපති කාර්යාලය සෑම දිනකම සේවා අවශ්‍යතා සඳහා පූර්ණ කාලීන ව ක්‍රියාත්මක බව ද ආචාර්ය ජයසුන්දර මහතා සිය ලිපියෙන් දන්වා සිටියි.

Share this: