මහනුවර යලි සෙලවීමක්

මහනුවර යලි සෙලවීමක්

මහනුවර දිගන ප්‍රදේශයේ යලි යම් සෙලවීමක් සිදුවී තිබෙනවා.

අපදා කළමනාකරණ මධ්‍යස්ථානයේ අධ්‍යක්ෂ ප්‍රදීප් කොඩිප්පිලි මේ බව තහවුරු කළා.

තවමත් භූ විද්‍යා පතල් කාර්යාංශයෙන් මෙම කම්පනයේ ඒකක ප්‍රමාණය සටහන් කර නොමැති අතර ,යම් සෙලවීමක් සිදුවී ඇති බව කාර්යාංශය තහවුරු කල බවයි ඔහු නිවේදනය කලේ

Share this: