මව සහ සහෝදරිය ඝාතනය වේ

මව සහ සහෝදරිය ඝාතනය වේ

තියුණු ආයුධයකින් පහරදී, පුද්ගලයෙකු සිය මව සහ සහෝදරිය ඝාතනය කර තිබේ.
කොත්මලේ, පූඩලුඔය ප්‍රදේ‍ශයේ දී, අදාළ ඝාතනය සිදුකර ඇති බව පොලීසිය පවසයි.
ඝාතනයට ලක්ව ඇත්තේ අවුරුදු 52 හැවිරුදි සිය මව සහ 32 හැවිරිද ඔහුගේ සහෝදරිය බව වාර්තා වෙන අතර, සිද්ධියට සම්බන්ධ සැකකරු මෙතෙක් අත්අඩංගුට ගෙන නොමැත.

Share this: