මරදාන කාර්ගීල්ස් වෙළඳ සංකීර්ණයේ සේවකයෙකුට කොරෝනා

මරදාන කාර්ගීල්ස් වෙළඳ සංකීර්ණයේ සේවකයෙකුට කොරෝනා

මරදාන කාර්ගීල්ස් වෙළඳ සංකීර්ණයේ සේවය කල අයෙකුට කොරෝනා ආසාදනය වී තිබෙනවා.

තම නිළ ෆේස්බුක් පිටුවේ නිවේදනයක් තබමින් ඔවුන් ඒ බව තහවුරු කරනවා.

Share this: