මම ගොඩක් පුදුම වුණා – රනිල් වික්‍රමසිංහ

මම ගොඩක් පුදුම වුණා – රනිල් වික්‍රමසිංහ

75 වැනි නිදහස් දිනය අවම වියදමකින් අභිමානවත් ලෙස සමරන ලෙස ජනාධිපති රනිල් වික්‍රමසිංහ මහතා නිලධාරීන්ට උපදෙස් දුන්නේය.

ඒ නිදහස් සැමරුම් උත්සවය සම්බන්ධයෙන් නිලධාරීන් සමඟ පැවති සාකච්ඡාවකදීයි.

75 වැනි ජාතික නිදහස් දින සැමරුමට සමගාමීව ක්‍රියාත්මක කිරීමට නියමිත සැලසුම් පිළිබඳ සාකච්ඡා කිරීමේ සාකච්ඡාවක් ජනාධිපති රනිල් වික්‍රමසිංහ මහතාගේ ප‍්‍රධානත්වයෙන් ජනාධිපති කාර්යාලයේදී පැවැත්විණි.

Share this: