මත්පැන් ආදායම 20% කින් ඉහළට!

මත්පැන් ආදායම 20% කින් ඉහළට!

රාජ්‍ය අමාත්‍ය රංජිත් සියඹලාපිටිය මහතා පවසන්නේ මධ්‍යසාර භාවිතය අඩුවී තිබුනුනත් පසුගිය මාස 10ය තුළ සුරාබදු ආදායම 20% කින් ඉහළ ගොස් ඇති බවයි.

මෙම සුරාබදු ආදායම ඉහළ ගොස් ඇත්තේ මධ්‍යසාර බෝතල් මත ආරක්ෂිත ස්ටිකරයක් ඇලවීමට ගත් තීරණය හේතුවෙන්  බව වාර්තා වෙයි.

රාජ්‍ය අමාත්‍යවරයා පෙන්වා වෙන්නේ 2016 වසරේ අයවැය යෝජනාවක් අනුව හඳුන්වාදුන් මෙම ආරක්ෂිත ස්ටිකරය නිසාවෙන් ව්‍යාජ මධ්‍යසාර භාවිතය දැඩි ලෙස වැළකි ඇති බවයි. 

අමාත්‍යවරයා සඳහන් කළේ එම ස්ටිකරය ව්‍යාජ දැයි හදුනාගැනීම සඳහා උපකරණ සුරාබදු දෙපාර්තමේන්තුව සතු බවයි.

Share this: