බෞද්ධ භික්ෂුවකගේ වසර 1100ක් පැරණි මමියක් හමුවෙයි

බෞද්ධ භික්ෂුවකගේ වසර 1100ක් පැරණි මමියක් හමුවෙයි

වසර 1100කට ඉහතදී විසූ චීන බෞද්ධ භික්ෂුවකගේ ප්‍රතිමාවක් මමියක් බව අදාළ ප්‍රතිමාව පිළිබඳව කළ ස්කෑන් පරීක්ෂණයකින් සනාථ වී තිබේ.

මීට පෙර අනුමාන කර තිබී ඇත්තේ, අදාළ ප්‍රතිමාව විශාල බුද්ධ ප්‍රතිමාවක් විය හැකි බවට ය.එහි ශරීරාභ්‍යන්තරයේ පිහිටි අස්ථි දක්නට ලැබුනේ ඡායාරූපයේ දැක්වෙන පරිදි එම ප්‍රතිමාව ස්කෑන් පරීක්ෂණයට ලක් කළ පසුය.

Share this: