බෝල්පොයින් පෑනෙන් කල දස්කමක්..

බෝල්පොයින් පෑනෙන් කල දස්කමක්..

බෝල්පොයින් පෑනෙන් කල දස්කමක්…සමාජ ජාල වෙබ් අඩවියකින් උපුටා ගත් නිර්මාණයකි. නිර්මාණකරුවා කවුදැයි නොදන්නා නිසා නම සදහන් කළ නොහැක. කවුරුන් හෝ ඒ ගැන දන්නේ නම් අපට දන්වන්න.

couple_full

Share this: