බෝටම් ඩ්‍රොලින් ක්‍රමය භාවිත කරමින් ධිවර කටයුතු

බෝටම් ඩ්‍රොලින් ක්‍රමය භාවිත කරමින් ධිවර කටයුතු

ඉන්දීය රමේෂ්වරම් ධිවරයින් පවසනේ, ශ්‍රි ලාංකීක ධිවයින් බෝටම් ඩ්‍රොලින් ක්‍රමය භාවිත කර ධිවර කටයුතු කරනු ඇතැයි බලාපොරොත්තු වන බවයි.

තවද “ද හින්දු” පුවත් පත වාර්තා කර තිබෙන්නේ රමේෂ්වරම් ධිවයින් විශාල ආදායමක් බොටම් ඩ්‍රොලින් ක්‍රමය මගින් ධීවර කටයුතු කර උපයන බවත්, එසේම එම ක්‍රමය නතර කළ නොහැකි බවයි එම ධිවරයින් පවසා තිබේ.

කෙසේ වෙතත් ශ්‍රි ලංකාවේ මුහුදු සීමාව උල්ලංඝණය නොකර නාවික සැතපුම් 15 ක පමණ සිට ධිවර කටයුතු කිරීමට ඉඩ ලබා දෙන ලෙස ද එම ධිවරයින් ඉල්ලීමක් කර තිබේ.
තවද එම ධිවරයින් “ද හින්දු” පුවත්පතට පවසා තිබේ ශ්‍රි ලාංකීක ධිවයින්ට මෙම බෝට්‍රන් ඩ්‍රොලින් ක්‍රමයට ධිවර කටයුතු කිරීමට අකමැත්තක් ඇති බවයි.

එමෙන්ම සතියකට දින 02 ක් හෝ ධීවර කටයුතු නියැලීමට බෝට්‍ම් ඩ්‍රොලින් ක්‍රමය යටතේ අවස්ථාවක් ලබා දෙන ලෙස ද එම ධිවරයින් පවසා තිබේ.

කෙසේ නමුත් ශ්‍රි ලංකා රජය හා ඉන්දියානු රජය විසින් මෙම ගැටළුව සම්බන්දයෙන් විසදුමක් ලබා දීමට කටයුතු කරනු ඇති බව බලාපොරොත්තු වන බව රමේෂ්වරම් ධිවරයින් පවසා තිබේ.

Share this: