බොරැල්ල මහල් නිවාස සංකීර්ණයක ගින්නක්

බොරැල්ල මහල් නිවාස සංකීර්ණයක ගින්නක්

බොරැල්ලේ මහල් නිවාස සංකීර්ණයක අද (14) උදෑසන ගින්නක් හටගෙන තිබේ.

කොළඹ මහ නගර සභාවේ ගිනි නිවීමේ ඒකකය මේ වන විට එම ස්ථානයට ගොස් ගිනි නිවීමේ කටයුතු අරඹා ඇත.

Share this: