බොරතෙල් බැරලයක මිල ඉහළට!

බොරතෙල් බැරලයක මිල ඉහළට!

නිෂ්පාදනය කපා හරින බවට රුසියාව ඉඟි කිරීමෙන් පසු ජාත්‍යන්තර වෙළෙඳපොළේ බොරතෙල් මිල සීග්‍රයෙන් ඉහළ ගියේය.

ඊට අනුරූපව, බ්‍රෙන්ට් බොරතෙල් බැරලයක මිල එක් දිනක් තුළ ඩොලර් 2.94කින් හෙවත් 3.63%කින් ඉහළ ගිය අතර, එම බොරතෙල් බැරලයක මිල ඩොලර් 83ක් සහ ශත 72ක් ලෙස සටහන් විය.

එක්සත් ජනපද W.T.I. තෙල් බැරලයක මිල ද ඩොලර් 2.07 කින් හෝ 2.67% කින් ඩොලර් 79.56 දක්වා ඉහළ ගියේය.

රුසියාවේ යුක්රේනය ආක්‍රමණයට ප්‍රතිචාර වශයෙන්, G-7 බටහිර රටවල් රුසියානු බොරතෙල් සඳහා ඩොලර් 60 ක මිල සීමාවක් පැනවූ අතර ඊට ප්‍රතිචාර වශයෙන් රුසියාවට දිනකට බොරතෙල් බැරල් 500,000ත්  700,000ත් දක්වා අඩු කිරීමට සිදුවනු ඇතැයි අනුමාන කෙරෙයි.

Share this: