බී. බී. සී. ය ටුවිටරයෙන් රැජිණ මරයි

බී. බී. සී. ය ටුවිටරයෙන් රැජිණ මරයි

බී. බී. සී. ටුවිටර් අඩවියක එලිසබත් රැජින මියගිය බවට වැරදි පුවතක් සඳහන් වීම නිසා බී. බී. සි. සේවාව සමාව අයෑද ඇත.

බී. බී. සී. උර්දු සේවාවේ නිෂ්පාදිකාවක්‌ වු අශ්මන් කහවාජා මෙම පුවත පල කර ඇත.පසුව එකී පුවත ටුවිටර් අඩවියෙන් ඉවත් කර ඇත. පසුව ඒ ගැන සමාව ඉල්ලා ඇත.

සැකසුම – සී. එදිරිමාන්න

Share this: