බිළිඳකුගේ නව ලොව දැක්ම – කැමරා  අැසින්..

බිළිඳකුගේ නව ලොව දැක්ම – කැමරා අැසින්..

‘‘රිදුනාද අම්මේ සීස කරද්දි
ඇඬුවද අම්මේ කටුව අනිද්දි
දැනුනද අම්මේ කුසය කපද්දි
හිරි වැටිලා නේ
නුබට නොදැනෙන්නේ
කොෂ 7 ක්ඇතුලේයි මා ඉන්නේ
හතම කපාලයි උඩට ගෙනෙන්නේ
අම්මේ ඔබට රිදෙන් නෑ
ඔබ බාගේට මැරිලා
මාව දැකලා නුබ හිනා වුනාද
ලඟට ගන්න බැ නුබේ හයිය නැ
පෙකනි වැලේන් මා වෙන් කර දැන්මාලු
අම්මාගේ කුස තුල මැහුන් හතක් මස
මලකද සේ එලියට දැම්මාලු
මුත්‍රා කලේත් ඇදෙදිලු
මා ඇල්ලිමටවත් පනක් නෑලු
දවසක් යන්නට ඉස්සර නැගිටින්න වුනාලු
මාගේ අම්මා මා දැක සතුටු වුනාලු
හිමින් හිමින් ඇවිද මගේ වැඩ කරාලු
දහ දුක් විඳ මගේ අම්මා මා හැදුවලු
දිවි ඇතිතෙක් මගේ අම්මා හට මා ආදරේයිලු
කුසේ තියන් දුක් වින්දෙත්
එලියට ගන්නට වද වින්දෙත්
ජිවිතයේ හැමදාමත් බිය වූයේත්
මා නිසානේ හැම දේමත්
මතු බුදු වන්නට මගේ අම්මා
දෙයත් නමා දෙපා වදිමි මගේ අම්මා‘‘

සටහන – ලක්මාලි කෝසලා

Share this: