බිලියන 400ක් ගැනීමේ යෝජනාවෙන් පරාදයි

බිලියන 400ක් ගැනීමේ යෝජනාවෙන් පරාදයි

රුපියල් බිලියන 400ක අමතර භාණ්ඩාගාර බිල්පත් නිකුත් කිරීමට අවසර ලබාගැනීම සඳහා රජය විසින් අද දිනයේ පාර්ලිමේන්තුවට යෝජනාවක් ඉදිරිපත් කරන ලදී.
නමුත් එම යෝජනාවක් අද පාර්ලිමේන්තුවේදී වැඩි ඡන්ද 21කින් පරාජයට පත්ව තිබේ.

එහිදී යෝජනාවට පක්ෂව ඡන්ද 31ද ලැබුණද විපක්ෂව ඡන්ද 52ක් ලැබීම නිසා එය වැඩි ඡන්ද 21කින් පරාජයට පත්විය.

එම ඡන්දය විමසන අවස්ථාවේ දී අගමැතිවරයා හෝ මුදල් ඇමැතිවරයා පාර්ලිමේන්තුවේ නොසිට තිබේ.

රජයේ සේවක වැටුප් ගෙවීම් ඇතුළු හදිසි කටයුතු සඳහා මුදල් අවශ්‍ය බව යෝජනාව මගින් පෙන්වාදී තිබෙන අතර, දේශීය භාණ්‌ඩාගාර බිල්පත් ආඥපනත යටතේ වන මෙම යෝජනාව විවාදයට ගැනීමෙන් පසු පැවැති ඡන්ද විමසීමේ අවස්ථාවේදී එය පරාජයට පත්ව තිබේ.

Share this: