බිදවැටුනු දරුවන්ගේ පෝෂණය

බිදවැටුනු දරුවන්ගේ පෝෂණය

වයස අවුරුදු පහට අඩු අඩු බර දරුවන් අතින් දකුණු ආසියා කලාපයේ වැඩිම පීඩාවට පත් රටවල් අතර ශ්‍රී ලංකාව දෙවැනි ස්ථානයට පත්ව ඇත.

2022 දී ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුව (CBSL) විසින් නිකුත් කරන ලද වාර්තාවකට අනුව වෛද්‍ය සහ සිවිල් අයිතිවාසිකම් පිළිබඳ වෘත්තීය සංගමයේ (MCPA) සභාපති වෛද්‍ය චමල් සංජීව විසින් මේ බව අනාවරණය කරන ලදී.

මෙවැනි පසුබිමක පාසල් දරුවන්ගේ පෝෂණ තත්ත්වය ඉහළ නැංවීම සඳහා ක්‍රියාත්මක කළ වැඩසටහන් ද කරුණු කිහිපයක් හේතුවෙන් කඩාකප්පල් වී ඇති බව පාර්ලිමේන්තුවේදී හෙළිදරව් වී ඇති බව ඔහු වැඩිදුරටත් සඳහන් කළේය.

Share this: