බැංකු පොලී අනුපාත අඩු කෙරේ

බැංකු පොලී අනුපාත අඩු කෙරේ

අද සිට බැංකු අනුපාතිකය 15% සිට 10% දක්වා අඩු කිරීමට ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුව තීරණය කර තිබෙනවා.
හදිසි අවස්ථාවලදී පරිපාලන වශයෙන් තීරණය කරනු ලබන අනුපාතිකයක් වන බැංකු අනුපාතිකය මෙලෙස අඩු කිරීමට පියවර ගත් බවයි මහ බැංකුව සඳහන් කළේ.

Share this: