බලපත්‍ර නොමැති ගිනිඅවි භාරදීමට දිනයක් දැනුම් දෙයි!

බලපත්‍ර නොමැති ගිනිඅවි භාරදීමට දිනයක් දැනුම් දෙයි!

2023.02.06 සිට 2023.03.15 දක්වා කාලය තුළ බලපත්‍ර නොමැතිව ළඟ තබාගෙන සිටින ගිනි අවි රජයට පැවරීමේ අවසන් දිනය ප්‍රකාශයට පත් කර ඇති බව ආරක්ෂක අමාත්‍යාංශය නිවේදනය කරයි.

2023 පෙබරවාරි 6 වැනි දින අංක 2318/02 දරන නිවේදනයට අනුව මෙම පියවර ගෙන ඇති බව ආරක්ෂක අමාත්‍යාංශය වැඩිදුරටත් සඳහන් කළේය.

Share this: