බදු සංශෝධන සිදු විය හැකි බව නාමල් ප්‍රකාශ කරයි!

බදු සංශෝධන සිදු විය හැකි බව නාමල් ප්‍රකාශ කරයි!

ඉදිරියේදී ඇතැම් කර්මාන්ත සඳහා බදු සංශෝධන සිදු විය හැකි බව ශ්‍රී ලංකා පොදුජන පෙරමුණේ පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී නාමල් රාජපක්ෂ මහතා පැවසීය.

තමන් ඒ ගැන දැනගත් බව ඔහු සඳහන් කළා.

Share this: