පොලිසියේ ලොකු පුටු 28ක් මාරු

පොලිසියේ ලොකු පුටු 28ක් මාරු

වහාම ක්‍රිරියත්මකවෙන පරිදිපොලිස් ස්ථානාධිපතිවරුන් 28 දෙනෙකු ගේ ස්ථාන මාරු කර තිබේ.

පොලිස් මාධ්‍ය ප්‍රකාශක කාර්යාලය සඳහන් කළේය, සේවා අවශ්‍යතා මත පොලිස්පතිවරයා විසින් අදාළ ස්ථාන මරු ලබාදී ඇති බවයි.

මීට පෙර නියෝජ්‍ය පොලිස්පතිවරුන් සහ සහකාර පොලිස් අධිකාරිවරුන් කිහිපදෙනෙකු ද සේවා අවහ්‍යතා මත ස්ථාන මාරු කිරීමට පොලිස් මූලස්ථානය පියවර ගෙන තිබුණි.

Share this: