පිළියන්දල රසායනික ද්‍රව්‍ය සැපයුම් වෙළඳසැලක ගින්නක්

පිළියන්දල රසායනික ද්‍රව්‍ය සැපයුම් වෙළඳසැලක ගින්නක්

පිලියන්දල, වේවල හන්දියේ පිහිටි රසායනික ද්‍රව්‍ය සැපයුම් වෙළඳසැලක ගින්නක් හටගෙන ඇති බව පොලිසිය පවසනවා.

ගින්න මැඩපැවැත්වීම සඳහා මොරටුව සහ දෙහිවල ගිනි නිවීමේ දෙපාර්තමේන්තුවෙන් හා කැස්බෑව ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලයේ ගිනි නිවන රථ 04 ක් පැමිණ ඇති බව පොලිසිය පවසනවා.

ගින්නට හේතුව මෙතෙක් අනාවරණය වී නොමැත.

Share this: