පාසල් දරු දැරියන්ට කිරි වීදුරුවක් බොන්න පාර්ලිමේන්තුවට එන්නලු!

පාසල් දරු දැරියන්ට කිරි වීදුරුවක් බොන්න පාර්ලිමේන්තුවට එන්නලු!

පාසල් දරු දැරියන්ට පාර්ලිමේන්තුව නැරඹීමට පැමිණිමේදී කිරිවීදුරුවක් නොමිලේ ලබාදීමට පාර්ලිමේන්තු කටයුතු පිළිබඳ කාරක සභාව තීරණය කර ඇත.

පාර්ලිමේන්තුව නැරඹීමට සඳහා පාසල් දරුවන් රැගෙන ඒමට බලාපොරොත්තු වන්නේ නම්  අදාල බලධාරීන් ඒ පිලිබදව   ලිඛිතව ඉල්ලීමක් කළ යුතු බව වේත්‍රධාරී නරේන්ද්‍ර ප්‍රනාන්දු මහතා පවසයි.

Share this: