පාසල්වල තෙවන වාරය අදින් අවසන්!

පාසල්වල තෙවන වාරය අදින් අවසන්!

2022 දී රජයේ පාසල්වල සහ රජයේ අනුමත පෞද්ගලික පාසල්වල (සිංහල සහ දෙමළ පාසල්) තුන්වන අධ්‍යයන වාරයේ දෙවන අදියර 2023 ජනවාරි 20 වැනි සිකුරාදා වන විට අවසන් කරන බව නිවේදනය කරන ලදී.

අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශය නිවේදනයක් නිකුත් කරමින් කියා සිටියේ මුස්ලිම් පාසල් සඳහා තුන්වන වාරයේ දෙවන අදියර 2023 පෙබරවාරි 6 සඳුදා අවසන් වන බවයි.

මේ අතර, සියලුම පාසල්වල තුන්වන වාරයේ තුන්වන අදියර 2023 පෙබරවාරි 20 සඳුදා ආරම්භ වේ.

Share this: