පළාත් පාලන ආයතනවල නිල කාලය අවසන්, මැතිවරණය වසරක් තුළ පැවැත්විය යුතුයි

පළාත් පාලන ආයතනවල නිල කාලය අවසන්, මැතිවරණය වසරක් තුළ පැවැත්විය යුතුයි

රාජ්‍ය පරිපාලන, පළාත් සභා හා පළාත් පාලන අමාත්‍යංශය පවසන්නේ, නිල කාලය අවසන් වූ පළාත් පාලන ආයතන කොමසාරිස් පාලනයට යටත් කළ පසු ඒවායේ මැතිවරණය වසරක් ඇතුළත පැවැත්විය යුතු බවයි.

මැතිවරණ කටයුතු කොට්ඨාස ක්‍රමය යටතේ පැවැත්වීමට නියමිත බව, එහි ලේකම් ජේ දඩල්ලගේ මහතා පැවසුවේය.

තවද ඒ මහතා පැවසුවේ, කොට්ඨාස නීර්ණය කිරීමේ කටයුතු මේවන විට වැඩි ප්‍රමාණයක් අවසන් බවයි.

පළාත් පාලන ආයතන 234ක නිල කාලය අද මැදියම් රැයෙන් අවසන්වීමත් සමග ඒවායේ පාලනය කොමාරිස්වරු යටතට පත්වේන අතර, ඒ අනූව අදාළ පළාත් පාලන ආයතනවල‍ ලේකම්වරු යටතට එහි පරිපාලන බලය පැ‍වරෙනු ඇත.

Share this: