පළමු විදුලි මෝටර් රථ ආරෝපණ මධ්‍යස්ථානය කොළඹ, ටිකල් මාවතට

පළමු විදුලි මෝටර් රථ ආරෝපණ මධ්‍යස්ථානය කොළඹ, ටිකල් මාවතට

විදුලිබල හා බලශක්ති අමාත්‍ය පාඨලී චම්පික රණවක මහතා අතින් අද (08) දින, විදුලි මෝටර් රථ සඳහාවන ප්‍රථම විදුලි ආරෝපණ මධ්‍යස්ථානය , කොළඹ, ටිකල් මාවතේ පිහිටි අංක 10 දරන ස්ථානයේදී විවෘත විය.

ඒ තුළින් දැනට 100 %ක් ඉන්ධන වලින් ක්‍රියාත්මකවන ප්‍රවාහන ක්ෂේත්‍රය, 2020 වනවිට විදුලියෙන් ක්‍රියාත්මක කිරීමේ සහ එම විදුලිය හරිත විදුලියෙන් නිපදවා ගැනීමේ අරමුණ වේ.

Share this: