පතිරණ ඇන්ටිගේ කොරෝණා සිංදුව..

පතිරණ ඇන්ටිගේ කොරෝණා සිංදුව..

පතිරණ ඇන්ටිගේ කොරෝණා සිංදුව..
ක්‍ෂණිකව මෙහි ආ කොරෝණා..ක්‍ෂණිකව මෙහි ආ කොරෝණා..
#coronasong #pathiranaaunty #socialdistancing #quarantineandchill #togetherathome #stayhome #stayhomesavelives #corona #covid19 #epidemic

Share this: