නේපාලයේ ගිය අපේ හමුදාව වැඩ පටන්ගෙන

නේපාලයේ ගිය අපේ හමුදාව වැඩ පටන්ගෙන

පසුගිය දිනයන්හි නේපාලයට බලපැ භූමිකම්පාවෙන් විපතටපත් නේපාල වැසියන්ගේ සහය ශ්‍රී ලංකාවෙන් ගිය යුද හමුදා සාමාජිකයින්, මේ වන විට ඔවුන්ගේ කාරිය පටන් ගෙන ඇත.

ඒ අනුව ඔවූන් ඉතා උව්වමනාවෙන් එම සේවය ලබාදෙන දෙමින් සිටි. මෙය අතිගරු ජනාධිපති මෛත්‍රිපාල සිරිසේන මහතාගේ අදහසකි.

ඒ අනුව එම කණ්ඩායම කුඩා දරුවෙකුට ප්‍රතිකාර ලබාදෙන අයුරු අපට දැකගන්නට හැකිවිය.

Share this: