නීතීඥ සංගමයට අධිකරණයේ ස්වාධීනත්වය ගැන ප්‍රශ්නයක්

නීතීඥ සංගමයට අධිකරණයේ ස්වාධීනත්වය ගැන ප්‍රශ්නයක්

ශ්‍රී ලංකා නීතීඥ සංගමය (BASL) නීතියේ ආධිපත්‍යය ආරක්ෂා කිරීමට සහ අධිකරණයේ ස්වාධීනත්වය ආරක්ෂා කිරීමට ඇති කැපවීම යලි තහවුරු කර ඇත.

ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණය විසින් පසුගියදා නිකුත් කරන ලද අධිකරණ නියෝගයක් පාර්ලිමේන්තු ආචාර ධර්ම සහ වරප්‍රසාද පිළිබඳ කාරක සභාව වෙත යොමු කිරීමට අදාළව මෙම යළි තහවුරු කරන ලදී.

මේ සම්බන්ධයෙන් නිවේදනයක් නිකුත් කරමින් BASL ආයතනය කනස්සල්ල පළ කළේ මෑත කාලීනව අධිකරණයට එල්ල වන බලපෑම් ප්‍රවණතාවය නිසා අධිකරණයේ මූලධර්මවලට තර්ජනයක් හා හානියක් සිදු විය හැකි බවයි.

Share this: