නාමල් රාජපක්ෂ මහතා විවාහ දිවියට

නාමල් රාජපක්ෂ මහතා විවාහ දිවියට

හිටපු ජනපති මහින්ද රාජපක්ෂ මහතාගේ ජේෂ්ඨ පුත් නාමල් රාජපක්ෂ මහතා විවාහ දිවියට
WhatsApp Image 2019-09-12 at 1.57.36 PM

WhatsApp Image 2019-09-12 at 1.57.37 PM(1)

WhatsApp Image 2019-09-12 at 1.57.37 PM(2)

WhatsApp Image 2019-09-12 at 1.57.37 PM

Share this: