නාමයෝජනා භාර ගැනීම හේතුවෙන් හෙට පාසල් රැසක් වසා දැමෙනු ඇති.

නාමයෝජනා භාර ගැනීම හේතුවෙන් හෙට පාසල් රැසක් වසා දැමෙනු ඇති.

බස්නාහිර පළාතේ පාසල් 22 ක් සඳහා හෙට දිනයේ නිවාඩු ලබා දීමට පළාත් අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශය තීරණය කර තිබේ.

නාමයෝජනා භාරදෙන අවසන් දිනයේ වන හෙට දිනයේ නගරවල ඇතිවන වාහන තදබදය හේතුවෙන් සිසුන්ට සිදුවන අපහසුතා මග හරවා ගැනීම ඊට හේතුවයි.
ගම්පහ බණ්ඩාරනායක විද්‍යාලය, රත්නාවලී බාලිකා විද්‍යාලය, යශෝධරා බාලිකා විද්‍යාලය, තක්ෂිලා විද්‍යාලය, බණ්ඩාරවත්ත පරාක්‍රමබාහු විද්‍යාලය, කැප්පෙට්ටිපොල මහා විද්‍යාලය, සිද්ධාර්ථ කුමාර විද්‍යාලය, ගෝතමී කනිෂ්ඨ විද්‍යාලය, ගජබා කනිෂ්ඨ විද්‍යාලය, ශ්‍රී බෝධි ප්‍රාථමික විද්‍යාලය, සිරිකුරුස විද්‍යාලය, සුමේධ විද්‍යාලය, යක්කල අනුර මධ්‍ය විද්‍යාලය හා යක්කල චන්ද්‍රජෝති මහා විද්‍යාලය ද
ශාන්ත ජෝන් විද්‍යාලය, වේලාපුර මහා විද්‍යාලය, ඥානෝදය විද්‍යාලය, කළුතර බාලිකා විද්‍යාලය හා කළුතර විද්‍යාලය ද හෙට පෙරවරු 11.30 ට වසා දැමෙනු ඇති.

Share this: