නව ඉ-සේවාවන් ත්‍රිත්වයක්

නව ඉ-සේවාවන් ත්‍රිත්වයක්

රථ වාහන පිලිබද තවත් නවතම ඉ-සේවාවන් 3ක් හදුන්වා දීමට ශ්‍රී ලංකා තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්‍ෂණ නියෝජිතායතනය (ICTA) පියවර ‍ගෙන තිබේ.

ඒ අනුව වාහන ආදායම් බලපත්‍රය කල් ඉකුත්වන සහ වලංගු කාල සීමාව දැන ගැනීම, වාහන කාණ්ඩයක අවසන් ලියාපදිංචි අංකය පිලිබද තොරතුරු දැන ගැනීම‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍, වාහනයක අයිතිය පිලිබද තොරතුරු දැන ගැනීම,   මෙම නව ඉ-සේවාවන් වේ.

වාහන ආදායම් බල පත්‍රය කල් ඉකුත්වන සහ වලංගු කාල සීමාව දැන ගැනීම, වාහන කාණ්ඩයක අවසන් ලියාපදිංචි අංකය පිලිබද තොරතුරු දැන ගැනීම යන සේවාවන් මෝටර් රථ ප්‍රවාහන දෙපාර්මේන්තුවේ www.motortraffic.gov.lk නිල වෙබ් අඩවියට පිවිසීමෙන්ද www.srilanka.lk යන වෙබ් අඩවියට පිවිසීමෙන් මෙන්ම ස්මාට් ජංගම දුරකථනයක් ඔස්සේ ලබා ගත හැකිවේ.

වාහනයක අයිතිය පිලිබද තොරතුරු දැන ගැනීමේදී ඉහත පහසුකම් වලට අමතරව ජංගම දුරකථනයට කෙටි පණිවිඩයක් ලබාදීම මගින්ද දැන ගත හැකිවේ.

වාහනයක අයිතිය පිලිබද තොරතුරු දැන ගැනීමේදී සීමිත තොරතුරු ප්‍රමාණයක් නොමිලේ ලබා දෙන අතර මෝටර් රථ ප්‍රවාහන ප්‍රවාහන දෙපාර්තමේන්තුවට සි‍ය අන්‍යතාවය හෙළි කර  ගෙවීමකින් පසු සවිස්තර වාර්තාවක් ලබා ගත හැකිවේ. මෙම  ගෙවීම් ණයවර කඩ්පත් (Credit Card)  සහ ජංගම දුරකථන මගින් කළ හැකි වේ.

මේවන විට ඉ-සේවාවන් පණහක් පමණ හදුන්වා දීමට පියවර ගෙන තිබෙන බවත් එම ආයතනයේ කළමණාකාර අධ්‍යක්‍ෂ සහ ප්‍රධාන විධායක නිලධාරී  පැවසීය.

සැකසුම සී. එදිරිමාන්න

Share this: