නව ආණ්ඩුවේ රාජ්‍ය හා නියෝජ්‍ය ඇමතිවරු දිවුරුම් දෙයි

නව ආණ්ඩුවේ රාජ්‍ය හා නියෝජ්‍ය ඇමතිවරු දිවුරුම් දෙයි

නව ආණ්ඩුවේ රාජ්‍ය සහ නියෝජ්‍ය අමාත්‍යවරුන් දිවුරුම්දීමේ උත්සවය ජනාධිපති ලේකම් කාර්යාලයේ දී අද(27) පැවැත්වුනි.

ජනාධිපති ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහතා ඉදිරියේ නව රාජ්‍ය හා නියෝජ්‍ය ඇමතිවරු දිවුරුම් දෙනු ලැබීය.
අග්‍රාමාත්‍ය මහින්ද රාජපක්ෂ මහතා ද මේ සදහා එක් විය.

01- චමල් රාජපක්ෂ මහතා- රාජ්‍ය ආරක්ෂක රාජ්‍ය අමාත්‍ය
02- වාසුදේව නානායක්කාර මහතා- ජල සම්පාදන පහසුකම් රාජ්‍ය අමාත්‍ය
03- ගාමිණී ලොකුගේ මහතා – නාගරික සංවර්ධන රාජ්‍ය අමාත්‍ය
04- මහින්ද යාපා අබේවර්ධන මහතා- වාරිමාර්ග ග්‍රාමීය සංවර්ධන රාජ්‍ය අමාත්‍ය
05-එස්.බී.දිසානායක මහතා- ඉඩම් සහ ඉඩම් සංවර්ධන රාජ්‍ය අමාත්‍ය
06-ජෝන් සෙනවිරත්න මහතා- ආර්ථික සහ ප්‍රතිපත්ති සංවර්ධන රාජ්‍ය අමාත්‍ය
07- මහින්ද සමරසිංහ මහතා- රාජ්‍ය පරිපාලන හා ස්වදේශ කටයුතු රාජ්‍ය අමාත්‍ය
08- සී.බී.රත්නායක මහතා – දුම්රිය සේවා රාජ්‍ය අමාත්‍ය
09- ලක්ෂ්මන් යාපා අබේවර්ධන මහතා- තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණ රාජ්‍ය අමාත්‍ය
10- සුසන්ත පුංචි නිලමේ මහතා -කුඩා හා මධ්‍ය පරිමාණ ව්‍යවසාය සංවර්ධන රාජ්‍ය අමාත්‍ය
11- අනුර ප්‍රියදර්ශන යාපා මහතා – අභ්‍යන්තර වෙළඳ සහ පාරිභෝගික සුබසාධන රාජ්‍ය අමාත්‍ය
12- සුසිල් ප්‍රේම්ජයන්ත මහතා – ජාත්‍යන්තර සහයෝගිතා රාජ්‍ය අමාත්‍ය
13- ප්‍රියංකර ජයරත්න මහතා – දේශීය වෛද්‍ය සේවා රාජ්‍ය අමාත්‍ය
14- රංජිත් සියඹලාපිටිය මහතා- අධ්‍යාපන සේවා රාජ්‍ය අමාත්‍ය
15 මහින්දානන්ද අලුත්ගමගේ- විදුලි බල රාජ්‍ය අමාත්‍ය
16- දුමින්ද දිසානායක මහතා -තරුණ කටයුතු රාජ්‍ය අමාත්‍ය
17- රෝහිත අබේගුණවර්ධන මහතා – බලශක්ති රාජ්‍ය අමාත්‍ය
18- දයාසිරි ජයසේකර මහතා- කර්මාන්ත රාජ්‍ය අමාත්‍ය
19-ලසන්ත අලගියවන්න මහතා – රාජ්‍ය කළමනාකරණ හා ගිණුම් කටයුතු රාජ්‍ය අමාත්‍ය
20- කෙහෙළිය රඹුක්වැල්ල මහතා- ආයෝජන ප්‍රවර්ධන රාජ්‍ය අමාත්‍ය
21- අරුන්දික ප්‍රනාන්දු මහතා- සංචාරක ප්‍රවර්ධන රාජ්‍ය අමාත්‍ය
22- තිලංග සුමතිපාල මහතා -තාක්ෂණ සහ නවෝත්පාදන රාජ්‍ය අමාත්‍ය
23-මොහාන් ප්‍රියදර්ශන ද සිල්වා- මානව හිමිකම් නා නීති ප්‍රතිසංස්කරණ රාජ්‍ය අමාත්‍ය
24- විජිත බේරුගොඩ මහතා- කාන්තා හා ළමා කටයුතු රාජ්‍ය අමාත්‍ය
25-රොෂාන් රණසිංහ මහතා – මහවැලි සංවර්ධන රාජ්‍ය අමාත්‍ය
26- ජානක වක්කුඹුර මහතා- අපනයන කෘෂිකර්ම රාජ්‍ය අමාත්‍ය
27- විඳුර වික්‍රමනායක මහතා – කෘෂිකර්ම රාජ්‍ය අමාත්‍ය
28-ෂෙහාන් සේමසිංහ මහතා- සංවර්ධන බැංකු හා ණය යෝජනා රාජ්‍ය අමාත්‍ය
29- කනක හේරත් මහතා- වරාය සංවර්ධන කටයුතු රාජ්‍ය අමාත්‍ය
30- දිලුම් අමුණුගම මහතා- ප්‍රවාහන සේවා කළමනාකරණ රාජ්‍ය අමාත්‍ය

31-ලොහාන් රත්වත්තේ මහතා- මහාමාර්ග සංවර්ධන රාජ්‍ය අමාත්‍ය
32-විමලවීර දිසානායක මහතා- වනජීවී සම්පත් රාජ්‍ය අමාත්‍ය
33-ජයන්ත සමරවීර මහතා – පරිසර රාජ්‍ය අමාත්‍ය
34- සනත් නිශාන්ත පෙරේරා මහතා – ධීවර හා මිරිදිය මත්ස්‍ය කර්මාන්ත රාජ්‍ය අමාත්‍ය
35- තාරක බාලසූරිය මහතා- සමාජ ආරක්ෂණ රාජ්‍ය අමාත්‍ය

නියෝජ්‍ය අමාත්‍යවරු-
01- නිමල් ලන්සා මහතා- ප්‍රජා සවිබල ගැන්වීම් හා වතු යටිතල පහසුකම් සංවර්ධන නියෝජ්‍ය අමාත්‍ය
02- කාංචන විජේසේකර මහතා- ධීවර සහ ජලජ සම්පත් නියෝජ්‍ය අමාත්‍ය
03-ඉන්දික අනුරුද්ධ මහතා- රජ්‍ය පරිපාලන ස්වදේශ කටයුතු, පළාත් සභා හා පළාත් පාලන නියෝජ්‍ය අමාත්‍ය

Share this: