දුරකථන සංවාද පටිගත කරන බවට පැතිර යන කටකතාවලට ආරක්ෂක අමාත්‍යාංශය පිළිතුරු දෙයි

දුරකථන සංවාද පටිගත කරන බවට පැතිර යන කටකතාවලට ආරක්ෂක අමාත්‍යාංශය පිළිතුරු දෙයි

සියලුම දුරකථන සංවාද පටිගත කර ගබඩා කර WhatsApp සහ Facebook ඇමතුම් නිරීක්ෂණය කිරීමේ ක්‍රියාවලියක් මේ වනවිට ක්‍රියාත්මක වන බවට සමාජ මාධ්‍ය ඔස්සේ පැතිර යන කටකතා සම්බන්ධයෙන් ආරක්ෂක අමාත්‍යාංශය විශේෂ නිවේදනයක් නිකුත් කර තිබෙනවා.

එමගින් ආරක්ෂක අමාත්‍යාංශය පවසන්නේ එවැනි දුරකථන සංවාද පටිගත කිරීම, දුරකථන ඇමතුම් ගබඩා කිරීම හෝ WhatsApp සහ Facebook ඇමතුම් නිරීක්ෂණය කිරීම දෙපාර්තමේන්තුව සිදු නොකරන බවත් එවැනි ප්‍රවෘත්ති සමාජ මාධ්‍ය ඔස්සේ ප්‍රචාරය වීම සම්පූර්ණයෙන්ම අසත්‍ය බවත්ය.

Share this: