තැපැල් දෙපාර්තමේන්තුවට විශේෂ වැඩපිළිවෙලක්

තැපැල් දෙපාර්තමේන්තුවට විශේෂ වැඩපිළිවෙලක්

තැපැල් දෙපාර්තමේන්තුවේ සියලුම ශ්‍රේණි ආවරණය වන පරිදි දිරි දීමනා ලබාදීමේ වැඩපිළිවෙලක් ක්‍රියාත්මක කිරීමට අපේක්ෂා කරන බව ද එමගින් තැපැල් සේවකයින්ගේ ජීවන මට්ටම මෙන්ම වෘත්තීය මට්ටම ද ඉහළ නැංවීමට අපේක්ෂා කරන බව ද තැපැල්පති රෝහණ අබේරත්න මහතා පවසයි.

ළමු අදියර යටතේ තැපැල්කරුවන්ට මෙම දිරි දීමනාව ලබාදීම සඳහා 2015 වසර සිට එය ක්‍රියාවට නැංවීමට දැනටමත් බලධාරීන්ගේ අවසරය ලැබී ඇති බවත්,දෙවෙනි අදියර යටතේ තැපැල් කාර්ය මණ්ඩලයටත්, තෙවෙනි අදියර යටතේ පාලන හා ගිණුම් කාර්ය අංශයටද මෙම වැඩපිළි‍වෙල ක්‍රියාත්මක කරන බව ඔහු වැඩිදුරටත් කියා සිටියේය.

Share this: