තැපැල් ඡන්ද සලකුණු කිරිම අද

තැපැල් ඡන්ද සලකුණු කිරිම අද

අද දින සිට ඉදිරි මහ මැතිවරණයට අදාළ තැපැල් ඡන් සලකුණු කිරිමේ කටයුතු ආරම්භ කිරිම සඳහා පියවර ගෙන ඇති බව ද ඡන්ද සලකුණු කිරිමේ කටයුතු අදියර දෙකක් යටතේ පැවැත්වීමට නියමිත බව ද මැතිවරණ මහ ලේකම් කාර්යාලය ප්‍රකාශ කළේය.
පොලිස් දෙපාර්තමේන්තුවේ නිලධාරින් සහ අධ්‍යාපන ක්ෂේත්‍රයට සම්බන්ධ නිලධාරින්ට අද දින තැපැල් ඡන්ද භාවිතා කිරිම සඳහා අවස්ථාව හිමි වන බව ද සෙසු රාජ්‍ය නිලධාරින් සඳහා තැපැල් ඡන්ද භාවිතා කිරිම ලබන 05 සහ 06 යන දින දෙක යටතේ පැවැත්වීමට නියමිත බව ද තැපැල් ඡන්ද සලකුණු කිරිමේ කටයුතු නිරික්ෂණය කිරිම සදහා විශේෂ නිළධාරි කණ්ඩායමක් යෙදවීමට මැතිවරණ මහ ලේකම් කාර්යාලය පියවර ගෙන ඇති බව පැවසී ය.

Share this: