තැපැල් ඡන්දය ඔක්:30-31

තැපැල් ඡන්දය ඔක්:30-31

ජනාධිපතිවරණයට අදාළ තැපැල් ඡන්ද ලකුණු කිරීම සඳහා ඔක්තෝබර් 30 සහ 31 දෙදින නම් කිරීමට මැතිවරණ කොමිෂන් සභාව තීරණය කර ඇත.

මැතිවරණ දෙපාර්තමේන්තුවේ නිලධාරීන්ට සහ පොලිස් නිලධාරීන්ට නොවැම්බර් 1 වැනිදා තැපැල් ඡන්ද ප්‍රකාශයට පත් කිරීමට හැකි බවද කොමිසම දන්වයි.

Share this: