තවත් දිස්ත්‍රික්ක 03කට අයත් ග්‍රාම නිලධාරි වසම් රැසක් හුදෙකලා කෙරේ.

තවත් දිස්ත්‍රික්ක 03කට අයත් ග්‍රාම නිලධාරි වසම් රැසක් හුදෙකලා කෙරේ.

යුද හමුදාපති, ජෙනරාල් ශවේන්ද්‍ර සිල්වා මහතා කියා සිටින්නේ මුළු දිවයිනටම බලපැවැත්වෙන පරිදි පනවා ඇති සංචරණ සීමා හේතුවෙන් මෙම හුදකලා කිරීම් එළඹෙන 17 වැනි සඳුදා පෙරවරු 4.00 සිට ක්‍රියාත්මක වන බවය.
ඒ අනුව මඩකලපුව දිස්ත්‍රික්කයේ කිරන්කුලම් පොලිස් බලප්‍රදේශයට අයත්

150 සී ග්‍රාම නිලධාරි වසමේ 
වැව පාර
මංචෝනා දෙසට ප්‍රදේශය
වේවින්මිල් මාවත ප්‍රදේශය
වේලාපොඩි පාර ප්‍රදේශය
කනකිඅම්මාන් කෝවිල පාර වෙරළබඩ ප්‍රදේශය 

150 බී ග්‍රාම නිලධාරි වසමේ

ලකේ මාවත විතන්න්‍ය ප්‍රදේශය,
අප්පුහාමි මාවත වෙරළබඩ ප්‍රදේශය 

ත්‍රිකුණාමලය දිස්ත්‍රික්කයේ

කින්නියා පොලිස් බලප්‍රදේශයට අයත්

කින්නියා 226 ඩී ග්‍රාම නිලධාරි වසම
පෙරිය කින්නියා 225 බී ග්‍රාම නිලධාරි වසම
කුට්ටිකරච්චි 226 ඊ ග්‍රාම නිලධාරි වසම
අහුතර් නගරය ග්‍රාම නිලධාරි වසම
පෙරියතුමුණේ ග්‍රාම නිලධාරි වසම
මලින්තුරේ ග්‍රාම නිලධාරි වසම
රහුමානියා නගරය ග්‍රාම නිලධාරි වසම
සින්න කින්නියා ග්‍රාම නිලධාරි වසම
මන්චෝලි ග්‍රාම නිලධාරි වසම
කට්ටෙයාර් ග්‍රාම නිලධාරි වසම
කුරින්චකර්නි ග්‍රාම නිලධාරි වසම
මුන්නාචෙන්නායි ග්‍රාම නිලධාරි වසම

කුරුණෑගල දිස්ත්‍රික්කයේ

ගිරිඋල්ල පොලිස් බලප්‍රදේශයට අයත්

හමන්ගල්ල ග්‍රාම නිලධාරි වසම
නාරංගොඩ උතුර ග්‍රාම නිලධාරි වසම
නාරංගොඩ දකුණ ග්‍රාම නිලධාරි වසම
බටපොතැල්ල ග්‍රාම නිලධාරි වසම
මල්ගමුව ග්‍රාම නිලධාරි වසම
දොඩන්පොත්ත ග්‍රාම නිලධාරි වසම
නාරංගමුව ග්‍රාම නිලධාරි වසම
වත්තේගෙදර ග්‍රාම නිලධාරි වසම
කටුගම්පල ග්‍රාම නිලධාරි වසම
කවුඩුමුන්න ග්‍රාම නිලධාරි වසම
හමනාගොඩ ග්‍රාම නිලධාරි වසම
වෑත්තෑව ග්‍රාම නිලධාරි වසම
මුම්මානා ග්‍රාම නිලධාරි වසම
මාහරගම ග්‍රාම නිලධාරි වසම
පහළ මැද්දෙපොළ ග්‍රාම නිලධාරි වසම
ඉහළ මැද්දෙපොළ ග්‍රාම නිලධාරි වසම
කෝඳුරුවාවල ග්‍රාම නිලධාරි වසම
මාහින්ගමුව ග්‍රාම නිලධාරි වසම
සියඹලාවාන ග්‍රාම නිලධාරි වසම
බෝපිටිය ග්‍රාම නිලධාරි වසම
ඉහළ ලබ්බල ග්‍රාම නිලධාරි වසම
පහළ ලබ්බල ග්‍රාම නිලධාරි වසම
මත්තෙගම ග්‍රාම නිලධාරි වසම
වැල්ලාව ග්‍රාම නිලධාරි වසම

Share this: