තණමල්විල නයිට් එක පෙන්නන්න විජයමුණි ඩයනාට එන්න කියයි!

තණමල්විල නයිට් එක පෙන්නන්න විජයමුණි ඩයනාට එන්න කියයි!

මිනිසුන් රාත්‍රී ජීවිතය ගත කරන ආකාරය දැකබලාගැනීමට තණමල්විලට පැමිණෙන ලෙස විජිතමුණි සොයිසා මහතා සංචාරක රාජ්‍ය අමාත්‍යවරිය වන ඩයනා ගමගේ මහත්මියට ආරාධනා කරයි.

Share this: