ඩොලර් බිලියන 1.3 විදේශ ආයෝජන අපේක්ෂාව

ඩොලර් බිලියන 1.3 විදේශ ආයෝජන අපේක්ෂාව

ශ්‍රී ලංකා ආර්ථිකය දශක ගණනාවක දරුණුතම අර්බුදයකට මුහුණ දී සිටියද ඉන්දියාව ප්‍රමුඛ කාර්යභාරයක් ඉටු කිරීමට ඉඩ ඇති බව බදාදා රජයේ නිලධාරියෙක් පැවසුවේ, මේ වසරේ විදේශ සෘජු ආයෝජන ගලා ඒම ඩොලර් බිලියන 1.3 සිට පහෙන් ඉහළ යනු ඇතැයි අපේක්ෂා කරන බවයි.

පසුගිය වසරේ විදුලි කප්පාදුව, ඉන්ධන සහ ආහාර හිඟය සහ උද්ධමනය හේතුවෙන් එය අද්දරට තල්ලු වුවද, ශ්‍රී ලංකාව සිය සෘජු විදේශ ආයෝජන 38% කින් ඩොලර් බිලියන 1.08 දක්වා ඉහළ නැංවීමට සමත් වූ බව ආයෝජන මණ්ඩලයේ (BoI) දත්ත පෙන්වා දෙයි.

Share this: