ඩීසල් ලීටරයක් 10කින් අඩු කරයි!

ඩීසල් ලීටරයක් 10කින් අඩු කරයි!

ඊයේ(05) මධ්‍යම රාත්‍රියේ සිට ක්‍රියාත්මක වන පරිදි ලංකා සුදු ඩීසල් ලීටරයක මිල රුපියල් 10කින් අඩු කර ඇති බව ලංකා ඛණිජතෙල් නීති ගත සංස්ථාව ප්‍රකාශ කරයි.

ඒ අනුව ලංකා සුදු ඩීසල් ලීටරයක නව මිල රුපියල් 420 කි.

අනෙකුත් ඉන්ධන සහ භූමිතෙල් සඳහා මිල නොවෙනස්ව පැවතිණි.

Share this: