ඩිප්ලෝමාධාරී 2913 දෙනෙකුට පත්වීම් ලිපි ප්‍රදානය කෙරේ

ඩිප්ලෝමාධාරී 2913 දෙනෙකුට පත්වීම් ලිපි ප්‍රදානය කෙරේ

අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශය සඳහන් කළේ, 2012 – 2014 අධ්‍යයන වර්ෂවල, ජාතික අධ්‍යාපන පීඨයන් හි දෙවසරක පුහුණුව සහ වසරක සීමා වාසික පුහුණුව අවසන් කළ ඩිප්ලෝමාධාරීන් වෙත මෙම පත්වීම් ලිපි ප්‍රධානය කර ඇති බවයි.

තවද අධ්‍යාපන අමාත්‍ය අකිල විරාජ් කාරියවසම් මහතා සහ අධ්‍යාපන රාජ්‍ය අමාත්‍ය වී.රාධක්‍රිෂ්ණන් මහතා වෙතින් අද පෙරවරුවේ අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශයේදී එම පත්වීම් ප්‍රදානය සිදුකර ඇත.

ඒ අනුව අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශය සඳහන් කළේ, මෙම ඩිප්ලෝමාධාරීන් පුරප්පාඩු පවතින ජාතික පාසල් 748ක සහ පළාත් සභා පාසල් 2165ක සේවයේ යෙදවීමට නියමිත බවයි.

Share this: