ඩයනා පාස්පෝට් එකක් ගත් හැටි ගැන හෙළිදරව්වක්!

ඩයනා පාස්පෝට් එකක් ගත් හැටි ගැන හෙළිදරව්වක්!

සජාබ පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී මුජිබර් රහුමාන් මහතා රාජ්‍ය අමාත්‍ය ඩයනා ගමගේ මහත්මියට රාජ්‍ය තාන්ත්‍රික අවසරය ලැබුණු ආකාරය විස්තර කළේය.

ආගමන විගමන ප්‍රධානියා ගුවන් බලපත්‍රය නිකුත් කළ නොහැකි බව ලිපියකින් පැවසීමෙන් පසු නව රජය නව ආගමන ප්‍රධානියෙකු පත් කළ බවත්, ඇයට රාජ්‍ය තාන්ත්‍රික අවසරය ලැබුණු බවත් ඔහු පෙන්වා දුන්නේය.

Share this: