ට්‍රාන්ස් මේද පිළිබඳ නීති සම්බන්ධයෙන් ශ්‍රී ලංකාවට ප්‍රශංසාවක්

ට්‍රාන්ස් මේද පිළිබඳ නීති සම්බන්ධයෙන් ශ්‍රී ලංකාවට ප්‍රශංසාවක්

සෞඛ්‍යය ආරක්ෂා කිරීම සහ කිරීටක හෘද රෝගවලින් සිදුවන අකල් මරණ වැළැක්වීම සඳහා ට්‍රාන්ස් මේද පිළිබඳ නීති සම්පාදනය කිරීම පිළිබඳව ලෝක සෞඛ්‍ය සංවිධානය අඟහරුවාදා (මැයි 23) ශ්‍රී ලංකාවට ප්‍රශංසා කළේය.

“ආහාර සැපයුම්වලින් ට්‍රාන්ස් මේද ඉවත් කිරීම අතිවිශාල සෞඛ්‍ය ප්‍රතිලාභ සහිත පිරිවැය-ඵලදායී පියවරකි. ට්‍රාන්ස් මේද පිළිබඳ නීති පැනවීමෙන්, ශ්‍රී ලංකාව සිය ජනතාවගේ සෞඛ්‍යය ආරක්ෂා කිරීමට සහ ප්‍රවර්ධනය කිරීමට ඇති අධිෂ්ඨානය යලිත් වරක් ප්‍රදර්ශනය කර ඇත,” WHO අග්නිදිග ආසියාවේ කලාපීය අධ්‍යක්ෂ වෛද්‍ය පූනම් කේත්‍රපාල් සිං පැවසීය.

ව්‍යවස්ථාව මගින් තෙල් සහ ආහාරවල කාර්මිකව නිපදවන ට්‍රාන්ස් මේද මට්ටම සීමා කරන අතර ආහාරවල ට්‍රාන්ස් මේදවල ප්‍රධාන මූලාශ්‍රය වන අර්ධ වශයෙන් හයිඩ්‍රජනීකෘත තෙල් තහනම් කරයි.

2018 සිට WHO ආහාර සැපයුමෙන් ට්‍රාන්ස් මේදය ඉවත් කිරීම සඳහා රටවල් සමඟ කටයුතු කරයි. අධික ට්‍රාන්ස් මේද පරිභෝජනය ඕනෑම හේතුවක් නිසා මරණයට පත්වීමේ අවදානම 34% කින් ද කිරීටක හෘද රෝග මරණ 28% කින් ද කිරීටක හෘද රෝග 21% කින් ද වැඩි කරයි.

Share this: