ජෝන් කෙරී මහතා ජනාධිපති මෛත්‍රීපාල සිරිසේන මහතා හමුවේ.

ජෝන් කෙරී මහතා ජනාධිපති මෛත්‍රීපාල සිරිසේන මහතා හමුවේ.

එක්සත් ජනපද රාජ්‍ය ලේකම් ජෝන් කෙරී, අද කොළඹ ජනාධිපති ලේකම් කාර්යාලයේ දී ජනාධිපති මෛත්‍රීපාල සිරිසේන මහතා හමු විය.

222222222

Share this: