ජොන්ස්ටන් ප්‍රනාන්දු අල්ලස් කොමිසමට කැඳවයි

ජොන්ස්ටන් ප්‍රනාන්දු අල්ලස් කොමිසමට කැඳවයි

හිටපු ඇමති ජොන්ස්ටන් ප්‍රනාන්දු මහතා අද අල්ලස් හෝ දූෂණ විමර්ශන කොමිසමට සාක්ෂි ලබාදීම පිණිස කැඳවා තිබේ. ඔහු සම්බන්දයෙන් පසුගිය කාලයේ  එල්ලවූ චෝදනා කිහිපයක්ම විභාග වන අතර ඒ සම්බන්ධව ඔහුට කීමට ඇති දේවල් දැන ගැනීමට මෙසේ කැඳවා ඇත.

සතොස සම්බන්ධ දූෂණ හා ලංකාවට එතනෝල් ගෙන්වීමේ අකටයුතුකම් සම්බන්ධ ඔහුට විරුද්ධ පැමිණිලි ලෙස පවතී.

Share this: