ජූලි මස විදුලි ගාස්තු සංශෝධනය

ජූලි මස විදුලි ගාස්තු සංශෝධනය

ජූලි 01 වැනිදා ක්‍රියාත්මක කිරීමට නියමිත විදුලි ගාස්තු සංශෝධනය සඳහා වූ යෝජනාව ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය විසින් ශ්‍රී ලංකා මහජන උපයෝගිතා කොමිෂන් සභාවට (PUCSL) ඉදිරිපත් කර ඇත.

2022 වසරේ ගනු ලැබූ රජයේ ප්‍රතිපත්ති සහ කැබිනට් තීරණවලට අනුව ජනවාරි සහ ජූලි මාසවලදී ගාස්තු අය කිරීම සඳහා ද්විවාර්ෂිකව ගාස්තු පිරවීමේ අවශ්‍යතාවලට අදාළව මෙම යෝජනාව මැයි 15 වැනිදා පස්වරුවේ ඉදිරිපත් කර ඇත.

ඒ අනුව, පිරිවැය පරාවර්තක මිල යාන්ත්‍රණයක් ක්‍රියාවට නැංවීම සඳහා සෑම වසරකම ජනවාරි 01 සහ ජූලි 01 යන දිනවල විදුලි මිල සංශෝධනය කිරීමට නියමිතය.

මේ සම්බන්ධයෙන් ට්විටර් පණිවුඩයක් නිකුත් කරමින් විදුලිබල හා බලශක්ති අමාත්‍ය කාංචන විජේසේකර මහතා, සත්‍ය ජනන දත්ත, යෙදවුම්වල සත්‍ය මිල, ජනන මිශ්‍රණය සහ 2023 සඳහා පුරෝකථනය ඇතුළු කරුණු කිහිපයක් ලංවිම විසින් සැලකිල්ලට ගත් බවට සහතික විය.

Share this: