ජවිපෙ සමුළුවට සියල්ල සූදානම්

ජවිපෙ සමුළුවට සියල්ල සූදානම්

ජනතා විමුක්ති පෙරමුණේ මහා සමුළුව ආරම්භ වීමට සියල්ල සූදානම්ව පවති. තව සුළු මොහොතකින් ආරම්භ වීමට නියමිත මෙම සමුළුවට ජවිපෙ මැතිවරණ ප්‍රතිපත්ති ප්‍රකාශය එළිදැක්වීමට නියමිතය.

Share this: