ජනාධිපති මෛත්‍රීපාල සිරිසේන මැතිතුමන් බෝආ සමුළුවේ ප්‍රධාන ආරාධිත දේශනය පැවැත්විය.

ජනාධිපති මෛත්‍රීපාල සිරිසේන මැතිතුමන් බෝආ සමුළුවේ ප්‍රධාන ආරාධිත දේශනය පැවැත්විය.

01-(2)

අද(28) පෙරවරුවේ පැවති බෝආ සමුළුවේ ප්‍රධාන දේශනය සඳහා සපැමිණි ශ්‍රී ලංකා ජනාධිපති මෛත්‍රීපාල සිරිසේන මැතිතුමන්ව චීන සමූහාණ්ඩුවේ ජනාධිපති ෂී ජින් පින් මැතිතුමා විසින් පිළිගත්හ.

ඉන් පසු ජනාධිපති මෛත්‍රීපාල සිරිසේන මැතිතුමන් බෝආ සමුළුවේ ප්‍රධාන ආරාධිත දේශනය පැවැත්විය.

boa2
බෝආ සමුළුවට සහභාගි වූ රටවල් වල ප්‍රධාන පෙළේ නායකයින් සමග සමූහ ඡායාරූපයකට පෙනී සිටීමටද ජනාධිපති මෛත්‍රීපාල සිරිසේන මැතිතුමා අවස්ථාව උදා විය.

ඡායාරූප  –  සුදත් සිල්වා 

Share this: