ජනාධිපති තුමන් තිරසාර සංවර්ධන සමුළුව අමතයි..

ජනාධිපති තුමන් තිරසාර සංවර්ධන සමුළුව අමතයි..

ජනාධිපති ගරු මෛත්‍රීපාල සිරිසේන මැතිතුමා එක්සත් ජාතීන්ගේ මහා මණ්ඩලයේ 70 වන සැසිවාරයට සමගාමීව ආරම්භ කෙරුණු 2015 තිරසාර සංවර්ධන සමුථව ඇමතූ අයුරු .

Share this: