ජනාධිපතිතුමා ඉන්දීය අග්‍රාමාත්‍ය නරේන්ද්‍ර මෝදි මැතිතුමා සමග ජය ශ්‍රී මහා බෝ සමිදුන් වැද පුදා ගනී

ජනාධිපතිතුමා ඉන්දීය අග්‍රාමාත්‍ය නරේන්ද්‍ර මෝදි මැතිතුමා සමග ජය ශ්‍රී මහා බෝ සමිදුන් වැද පුදා ගනී

ජනාධිපතිතුමා ඉන්දීය අග්‍රාමාත්‍ය නරේන්ද්‍ර මෝදි මැතිතුමා සමග ජය ශ්‍රී මහා බෝ සමිදුන් වැද පුදා ගනී ( ජනාධිපති මාධ්‍ය අංශය – ඡායාරූප – චන්දන පෙරේරා )

[fbalbum url=https://www.facebook.com/profile.php?id=100009038539295&sk=photos&collection_token=100009038539295%3A2305272732%3A69&set=a.1415091445468793.1073741827.100009038539295&type=3 limit=10]
Share this: