ජනපතිවරණය නොවැ. 09 දෙසැම්බර් 09 අතර

ජනපතිවරණය නොවැ. 09 දෙසැම්බර් 09 අතර

ජනපතිවරණය නොවැම්බර් මස 09 වැනිදාත් දෙසැම්බර් මස 09 වැනිදාත් අතර මැද දිනයකදී පැවැත්වීමට නියමිතය.

ඒ පිළිබඳව නිශ්චිත දිනය මෙතෙක් තීරණය කර නැත.

මේ අතර සාමාන්‍ය පෙළ විභාගය දෙසැම්බර් 2 වැනිදා ආරම්භ වීමට නියමිතය.

සාමාන්‍ය පෙළ විභාගය පැවැත්වෙන දිනයන් පිළිබඳව විභාග දෙපාර්තමේන්තුව ජාතික මැතිවරණ කොමිසම දැනුවත් කර ඇත.

Share this: